آرشیو برچسب ها : نمونه قرارداد تامین اتومبیل

نمونه قرارداد تامین اتومبیل از سایت حقوق من! با ما همراه باشید « قــرارداد تامین اتومبیل»  قرارداد ذیل فی مابین …………………. به نمایندگی آقای ………………  بعنوان کارفرما  از یک طرف و آقای …………………   فرزند ………  دارای شناسنامه شماره  …………..  به شماره گواهینامه  ……………..  به آدرس :   ………………………..  تلفن ……………….بعنوان پیمانکار از طرف دیگر  بشرح ذیل […]