آرشیو برچسب ها : مصالح زیر اساس

قرارداد تهیه مصالح اساس و زیر اساس توسط پایگاه تخصصی حقوق من تهیه و تنظیم شده است. فایل دانلود این قرارداد برای ویرایش شخصی در پایان این مطلب قرار داده شده است! قرارداد زیر فیمابین شرکت_____________به نمایندگی_____________که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود به آدرس                                                                                                تلفن                  و از سوی دیگر آقای________________فرزند___________به شماره شناسنامه_________________آدرس_____________________________________________________________________________________تلفن_________________با شرایط و […]