آرشیو برچسب ها : قرارداد فی مابین مولف و ناشر

قرارداد چاپ ، تالیف و نشر کتاب توسط گروه متخصص حقوق من تهیه و تنظیم گردیده و اشکالات آن برطرف شده است!  (قرارداد چاپ کتاب)   بین خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقای ……………. فرزند ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از  ……………… متولد ……………… […]