آرشیو برچسب ها : قرارداد تالیف کتاب

قرارداد چاپ ، تالیف و نشر کتاب توسط گروه متخصص حقوق من تهیه و تنظیم گردیده و اشکالات آن برطرف شده است!  (قرارداد چاپ كتاب)   بين خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقاي ……………. فرزند ……………. داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از  ……………… متولد ……………… […]