آرشیو برچسب ها : قرارداد ایاب و ذهاب

نمونه قرارداد تامین اتومبیل از سایت حقوق من! با ما همراه باشید « قــرارداد تامين اتومبيل»  قرارداد ذيل في مابين …………………. به نمايندگي آقاي ………………  بعنوان كارفرما  از يك طرف و آقاي …………………   فرزند ………  داراي شناسنامه شماره  …………..  به شماره گواهينامه  ……………..  به آدرس :   ………………………..  تلفن ……………….بعنوان پيمانكار از طرف ديگر  بشرح ذيل […]