آرشیو برچسب ها : اجاره مغاذه

مقررات روابط اجاره ای مصوب ۱۳۷۶ تا کنون در حال اجرا بوده و لازم به ذکر میباشد که قرارداد باید در دو نسخه به صورت کتبی و به امضای طرفین و دو نفر شاهد تنظیم گردد. رابطه‌ استیجاری در قالب قرارداد اجاره میان افراد جامعه شکل میگیرد و از چهار رکن تشکیل میشود: مستأجر، یا […]