نمونه قرارداد تامین اتومبیل از سایت حقوق من! با ما همراه باشید

« قــرارداد تامين اتومبيل»

 قرارداد ذيل في مابين …………………. به نمايندگي آقاي ………………  بعنوان كارفرما  از يك طرف و آقاي …………………   فرزند ………  داراي شناسنامه شماره  …………..  به شماره گواهينامه  ……………..  به آدرس :   ………………………..  تلفن ……………….بعنوان پيمانكار از طرف ديگر  بشرح ذيل منعقد و طرفين ملزم به رعايت نكات آن مي باشند .
ماده 1 )مشخصات اتومبيل:
نام خودرو……………..  مدل …..   شماره پلاك  …………………..  شماره موتور………………………  شماره و تاريخ صدور بيمه ……………….
ماده 2)  موضوع قرارداد :
تامين يك دستگاه اتومبيل با مشخصات مندرج در ماده يك  به رانندگي و مالكيت پيمانكارجهت جابجايي ، واياب و ذهاب  اداري كاركنان با درنظر گرفتن كليه مسائل ايمني و مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي توسط پيمانكار در مسيرها وزمانهاي تعيين شده برابر برنامه تنظيمي کارفرماكه به پيوست قرارداد مي باشد وبه رويت و تاييد طرفين رسيده است
 1-2- در صورت نياز به حمل و انتقال دارو و اجسام به نحوي كه به ماشين خسارتي وارد نيايد پيمانكار موظف به تبعيت مي باشد
ماده 3) مدت قرارداد :از تاريخ ……………… لغايت……………  بمدت  12  ماه كامل هجري شمسي مي باشد
ماده 4 ) مبلغ قرارداد :
مبلغ کل قرارداد حداکثر………………..ريال مي باشد كه حق الزحمه پيمانکار درپايان هر ماه  طبق گواهي هاي انجام کارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهي لازم وتاييد آن توسط کارفرما به وي پرداخت خواهد گرديد.
1-4- كسر ماليات ، بيمه تامين اجتماعي و ساير عوارض و كسورات قانوني ديگربه عهده پيمانكار مي باشد
ساير شرايط
ماده 5) پيمانكار موظف است در صورت بروز هر گونه اشكال و عيب فني براي اتومبيل موضوع قرارداد سريعا نسبت به تعمير و رفع عيب اقدام نمايد و در صورت عدم فرصت زماني مناسب اتومبيل مناسب ديگري را به منظور جلوگيري از ركود گردش كار اختصاص و معرفي نمايد.
ماده 6) چنانچه به هر دليلي پيمانكار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و يا در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد به ازاي هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختي به پيمانكار كسر خواهد گرديد و چنانچه اين مدت بيش از يك هفته بطول بيانجامد قرارداد بصورت يكطرفه توسط كارفرما فسخ وتضمين  پيمانكار به نفع دولت ضبط خواهد گرديد.
ماده 7) كليه هزينه هاي اتومبيل از قبيل استهلاك لاستيك و لوازم يدكي و…. ،خسارات ناشي از تصادفات ، بنزين ، تعميرات اعم از موتوري و بدنه و …، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي و همچنين  خسارات وارده  توسط پيمانكار به اموال  كارفرما بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد بديهي است خسارات وارده به اموال كارفرما با تشخيص و اعلام كارفرما به پيمانكار حداكثر ظرف مدت 72 ساعت بايستي تامين گردد
ماده 8) اتومبيل موضوع قرارداد بايستي در طول مدت قرارداد داراي بيمه شخص ثالث و مازاد باش و اين مهم بر عهده پيمانكار است
ماده 9)طرف قرارداد معترف و متعهد است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان  در معاملات دولتي وهمچنين مشمول اصل 141 قانون اساسي نمي باشد  و چنانچه خلاف آن ثابت گردد كارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پيمانكار اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصوص حق هر گونه اعتراض  و شكايتي را  از خود سلب مي نمايد
ماده 10)طرف قرارداد معترف است و اقرار مي دارد كه هيچگونه ارتباط حقوقي و استخدامي اعم از ( حقوق و مزايا ، بيمه و ساير امور رفاهي )را با كارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضاي اين قرارداد صرفا به عنوان پيمانكاري  با اتومبيل خود در قبال انجام موضوع قرارداد  مبلغي را از كارفرما در يافت مي دارد
ماده11) حق فسخ قرارداد با يكماه اطلاع قبلي با كارفرما مي باشد
ماده 12) پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را كلا يا جزئا تحت هر شرايطي به غير نخواهد داشت
ماده 13)پيمانكار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرويس دهي به كاركنان و نيز در محيط اداري كليه شئونات اداري و اسلامي و مقررات و ضوابط حاكم را رعايت نموده و در صورت عدم رعايت شئون اداري و اخلاقي از طرف پيمانكار كارفرما مجاز خواهد بود پس از يك بار اخطار و عدم توجه پيمانكار قراردادرا بصورت يكطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمين بنفع دولت اقدام نمايد.
ماده 14) پيمانكار بايستي تحت نظر مسئولي كه كتبا از سوي كارفرما تعيين و معرفي مي گردد انجام وظيفه نمايد
ماده15 ) حق تغيير مسير به ميزان ده كيلومتر با كارفرما مي باشد
ماده 16) كليه مسئوليت هاي حقوقي و كيفري ناشي از اجراي قرارداد و خسارات وارده به سر نشينان اتومبيل بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده 17)در صورتيكه با گواهي سرنشينان حاضر در اتومبيل ، راننده در مسيري حركت نمايد كه يك يا چند نفر از كاركنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرويس نشوند، پيمانكار بايستي از عهده خسارات وارده به فرد يا افراد مذكور برآيد در غير اينصورت كارفرما مي تواند خسارات وارده به كاركنان را از محل مطالبات پيمانكار پرداخت نمايد.
ماده18)پيمانكار متعهد مي گردد اتومبيل بكارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسايل رفاهي، بخاري ، دربها ، پنجره ها ، صندلي ها و سالم بودن شيشه ها هيچگونه نقصي نداشته و در صورت بروز هر گونه نقصان براي اتومبيل مذكور سريعا و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به تعمير و رفع عيب آن اقدان نمايد و در اين فاصله  نيز جهت جلوگيري از ركود امور محوله خودروي مشابه و مناسب ديگري جايگزين نمايد
ماده 19)پيمانكار موظف است خود و يا راننده اي را كه به كار مي گمارد متاهل، داراي كارت پايان خدمت و داراي سلامت كامل جسمي و رواني و مورد تاييد كارفرما باشد
ماده 20) پيمانكار موظف است كه از ابتداي قرارداد با بغل نويسي يا نصب تابلويي كه نشان دهنده اتومبيل در خدمت كافرما مي باشد اقدام نمايد وهزينه اين عمل بر عهده پيمانكار خواهد بود.
ماده 21)هرگونه توافق كتبي در ارتباط با موضوع قرارداد كه بين طرفين انجام و مخالف اين قرارداد نباشد به منزله تصريح در قرارداد تلقي شده و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند
ماده 22) پيمانكار يك فقره تضمين معتبر  به مبلغ  100درصد کل قرارداد  بعنوان  تضمين حسن انجام كارنزد كارفرما قرارداده كه پس از پايان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار و اخذ تاييديه ها و گواهي هاي لازم به وي مسترد خواهد گرديد
ماده 23)اقامتگاه طرفين همان است كه در متن قرارداد قيد گرديده است و در صورتيكه اقامتگاه طرفين تغيير يابد بايستي به طرف ديگر اطلاع دهد در غير اينصورت كليه مكاتبات و ابلاغات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ شده تلقي خواهد گرديد و طرفين هيچگونه اعتراض به اين امر نخواهند داشت.
ماده24)در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين موضوع چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد به كارشناس مرضي الطرفين ارجاع و در صورتيكه كارشناس مرضي الطرفين انتخاب نگردد موضوع از طريق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گرديد.
ماده25) پيمانكار اقرار مي نمايد كه موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل مطلع بوده و نسبت به اجراي هر كدام از تعهدات خود نمي تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نمايد.
اين قرارداد در25   ماده و4 بند و در چهار نسخه  در تاريخ                    در محل                            تنظيم  وبين طرفين مبادله گرديده است وكليه نسخ از نظر اجرايي حكم واحد را داراست.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

توافق نامه

 
به استناد ماده 21 قراردادشماره………………….. مورخ………………………. ،موارد  توافق به شرح ذيل مي باشد:
 
1- ساعت مورد توافق از ساعت……………………. الي…………………… ايام تعطيل /غير تعطيل
2- مبلغ ماهيانه ……………………… ريال در صورت تاييد انجام کار
3-در صورت نياز، در غير از ساعات مورد توافق  به ازاي هر ساعت  مبلغ………………… ريال توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت      خواهد گرديد.که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گرديده است.
4- در صورت اعزام پيمانكار به ماموريت هايي كه فاصله آن از محل كار بيش از 50 كيلومتر باشد به ازاي هر كيلومتر…………  ريال  توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد. که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه  گرديده است
اين توافق نامه در يک نسخه  تنظيم و نزد کارفرماباقي مي ماند
 
 
نام و نام خانوادگي                                                                                                         نام و نام خانوادگي
پيمانکار                                                                                                                                                                                                          کارفرما
 
 

درباره مصطفی کیانفرد

طراحی سایت اختصاصی و وردپرس علاقه مند به تکنیک های سئو داخلی و خارجی و تخصص در زمینه بک لینک سازی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *